Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası
MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
İşbu Müşteri Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu
sıfatıyla Spark Group İth. İhr. İml. Tic. ve San. Ltd. Şti. (“SPARK GROUP”) tarafından
hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her
zaman; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde
gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde ilgi metinleri her zaman güncelleme hakkımızı saklı
tutuyoruz. Yapılan güncellemelerin takibini ve kişisel verileriniz ilişkin diğer detaylı bilgiyi web
sitemizde yer alan “Kişisel Verilerinizin Korunması” başlığından kolaylıkla sağlayabilirsiniz.
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz şöyledir:
Kimlik: *ad – soyad, *T.C. kimlik numarası, *vergi kimlik numarası;İletişim:*telefon numarası, * çalışma yeri
adresi,* ev adresi * e-posta adresi; Aile Bireyleri ve Yakın Verisi: * aile bireyleri, * yakınına ait iletişim
bilgileri; Finans: *banka bilgileri,, *maaş bilgisi(her durumda alınmaz), *kredi kartı verisi (varsa), *e-fatura
bilgileri; Diğer Veriler: * müşteri işlem verisi, * hukuki işlem verisi, * web sitesinde yaptığı işlemlere ilişkin
log kaydı * çağrı merkezindeki görüşmeler kapsamında alınan bilgiler * online sipariş anında alınan ad ve
semt verileri, * üye olunması durumunda üyelik faaliyetlerince işlenen veriler.
(1) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Tarafımız, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuattan kaynaklanan kanuni
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerekli çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılacak,
işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi sizlerden talep
etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak
kaydıyla, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
şartlar dahilinde işlenecektir.
Söz konusu kişisel verileriniz, yasal saklama süresi aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği
süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde yok edilecektir.
Ayrıca KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Spark Group kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Spark Group yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini
yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Spark Group doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.
Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde konu kısmına “Kişisel Verilerimin
Güncellenmesi” yazarak Spark Group adresine mail atarak verilerinizi güncellemenizi rica
ederiz. Konuya ilişkin güncellendiğine dair geri dönüş maili Şirket tarafından müşterimize atılıncaya kadar
verilerinizin güncellenmediği anlaşılacaktır. Bu durumda mailinizi güncellenme geri dönüşü alıncaya kadar
atmanızı rica ederiz.
(2) Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Tarafımızdan, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel
verileriniz, şirket paydaşları, şirket yetkilileri, iştirak ve bağlı ortaklıklar, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel
kişileri, tedarikçiler ile hizmetin mahiyeti gereği aktarılmaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz
nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler
paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü
yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
2
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler
alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve
üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Modalife sorumlu değildir.
(3) Kişisel Verilerinizin Toplanması
Kişisel verileriniz tarafımızdan otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı ya da
elektronik olarak toplanmaktadır. Tarafımızca çevrimiçi ve çevirim dışı olarak toplanan bilgiler gibi
farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgiler eşleştirilebilir ve Kanun’a ve işbu
Aydınlatma Metni’ne istinaden kullanılabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma
Metni’nde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi için toplanacaktır.
(4) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız
veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan
sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme
yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine
onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak,
doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, Şirketimizin internet sitesinde
gezinmeniz esnasında size ürün niteliği ve coğrafi yakınlık bazlı tavsiyelerde bulunabilmek, istatistik
bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel
ürün bilgisi sunmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay
vermiş olmanız halinde tarafınıza sms veya ticari elektronik ileti göndermektir.
Her halde Şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun
olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için
verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.
(5) Haklarınız
Müşteri olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 kapsamında, sizler haklarınızı ve Kanunun
uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafından oluşturulmuş başvuru formunu web
sayfamızdan veya elden almayı talep ederek Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter
aracılığıyla “İstiklal, 57. Sk. No:68, 55080 Tekkeköy/Samsun” adresine postalayarak
veya;
Taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz
olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on)
sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD,
flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret
tarafınıza yansıtılacaktır.
(6) Saklama ve imha:
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca
saklanmakta, süre sonunda ise anonim hale getirilmekte veya yok edilmektedir:
3
SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
Sözleşme sürecinin bir bölümü ve
sözleşmenin muhafazası
Sözleşmesel ilişkinin sona
ermesini müteakip 10 yıl
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler İlgili mevzuatta öngörülen süre
kadar
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Ödeme işlemleri Sözleşmesel ilişkinin sona
ermesine müteakip 10 yıl
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Müşteri Log/Kayıt/Takip Sistemleri 10 yıl Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Müşteri
Müşteri’nin, satın almış olduğu
her bir ürün/hizmetin
sunulmasından itibaren Türk
Borçlar Kanunu md.146 ile Türk
Ticaret Kanunu md.82 uyarınca
10 yıl
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Potansiyel Müşteri 2 yıl Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Kamera kayıtları 1 ay Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Her türlü doküman dosyalanması 10 yıl Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde